หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 11 พ.ค. 2564 เวลา 20:40:23 เข้าใช้ 109,721 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 11 พ.ค. 2564 เวลา 20:39:44 เข้าใช้ 23,681 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 11 พ.ค. 2564 เวลา 21:22:16 เข้าใช้ 12,322 view

คู่มือการใช้งาน -   


บทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 11 พ.ค. 2564 เวลา 20:49:06 เข้าใช้ 9,945 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 11 พ.ค. 2564 เวลา 21:34:50 เข้าใช้ 20,829 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 11 พ.ค. 2564 เวลา 20:07:44 เข้าใช้ 5,840 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 11 พ.ค. 2564 เวลา 19:32:50 เข้าใช้ 14,600 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 10 พ.ค. 2564 เวลา 12:32:04 เข้าใช้ 2,103 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 11 พ.ค. 2564 เวลา 12:28:29 เข้าใช้ 2,279 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQNewsClip4

เข้าล่าสุด : 11 พ.ค. 2564 เวลา 20:03:42 เข้าใช้ 5,063 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 10 พ.ค. 2564 เวลา 02:18:40 เข้าใช้ 1,405 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 11 พ.ค. 2564 เวลา 16:42:32 เข้าใช้ 5,272 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการเอกสารฉบับเต็ม - Document Delivery Services (DDS)

เข้าล่าสุด : 11 พ.ค. 2564 เวลา 21:18:29 เข้าใช้ 4,961 view

คู่มือการใช้งาน -   


โปรแกรมการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 10 พ.ค. 2564 เวลา 18:36:01 เข้าใช้ 2,137 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการสำหรับอาจารย์ทีต้องการนำนักศึกษาเข้าอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 08 พ.ค. 2564 เวลา 21:41:42 เข้าใช้ 1,489 view

คู่มือการใช้งาน -   


สมัครจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด

เข้าล่าสุด : 10 พ.ค. 2564 เวลา 02:18:40 เข้าใช้ 1,656 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form)

เข้าล่าสุด : 11 พ.ค. 2564 เวลา 19:30:23 เข้าใช้ 2,346 view

คู่มือการใช้งาน -   


สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

เข้าล่าสุด : 11 พ.ค. 2564 เวลา 19:39:37 เข้าใช้ 558 view

คู่มือการใช้งาน -   


MyLOFT

เข้าล่าสุด : 11 พ.ค. 2564 เวลา 21:01:59 เข้าใช้ 940 view

คู่มือการใช้งาน -